بایگانی برچسب برای: #ScientificDiscovery

سیستم‌های هوش مصنوعی و رباتیک در کشف مواد جدید: یک قدم مهم به سوی فناوری‌های انرژی پاک

سیستم خودکار A-Lab که از رباتیک و هوش مصنوعی استفاده می‌کند، پیشرفت‌های قابل توجهی در کشف مواد داشته است. این سیستم دستورالعمل‌هایی برای مواد جدید ابداع می‌کند، سنتز را انجام می‌دهد و محصولات را بدون دخالت انسانی تجزیه و تحلیل می‌کند. یک سیستم هوش مصنوعی دیگر به نام GNoME، 381،000 ترکیب معدنی جدید را پیش‌بینی کرده است، که این پیشرفت‌ها قول افزایش چشمگیر کشف مواد برای فناوری‌های انرژی پاک و دیگر کاربردها را می‌دهد و نشانگر یک مرز مهم برای هوش مصنوعی در کشف علمی است.

The A-Lab, an autonomous system combining robotics and AI, has made significant strides in material discovery. It devises recipes for new materials, carries out synthesis, and analyzes products without human intervention. Another AI system, GNoME, has predicted 381,000 new inorganic compounds, supersizing previous efforts. The A-Lab successfully produced 41 new materials in 17 days, with 9 created after active learning improved the synthesis. These advancements promise to accelerate the discovery of materials for clean-energy technologies and other applications, marking a significant frontier for AI in scientific discovery.